Raport bieżący z plikiem 1/2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki GAMEDUST S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Emitent , Pożyczkobiorca) w nawiązaniu do raportów ESPI nr 5/2023 z dn. 01.06.2023 r., 17/2023 z dn. 30.08.2023 r., 18/2023 z dn. 05.10.2023 r. oraz 19/2023 z dn. 14.11.2023 r., informuje, iż dniu 04 marca 2024 r. zawarł z Pożyczkodawcą, będącą osobą powiązaną ze Spółką aneksy do zawartych umów pożyczek, na mocy których Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić Pożyczkodawcy kwotę pożyczki oraz zapłacić Pożyczkodawcy kwotę odsetek w terminie dwóch lat od dnia zawarcia Umowy. Pozostałe warunki umów pozostają bez zmian.