Raport bieżący 30/2021

Zarząd K2 Holding S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisany został Aneks Nr 20 do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym z dnia 12 sierpnia 2013 r. zawartej z Bankiem Handlowym S.A. w Warszawie (dalej „Aneks”) zmieniający datę ostatecznej spłaty Kredytu na 30 sierpnia 2022 r.

W związku z ww. Aneksem odpowiednio zostały aneksowane Umowy Poręczenia, w ramach którego spółki Grupy Emitenta tj. K2 Holding S.A., Agencja K2 Sp. z o.o., K2 Precise S.A., FABRITY Sp. z o.o., OKTAWAVE S.A. udzielają sobie wzajemnego poręczenia cywilno-prawnego w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności przysługujących kredytodawcy z tytułu ww. Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym do dnia 30 listopada 2026 r. oraz wierzytelności z tytułu gwarancji bankowych udzielanych na podstawie odrębnej Umowy ramowej o linię rewolwingową na udzielanie gwarancji bankowych.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji inwestorskich