Raport bieżący 2/2024

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym datowanego na dzień 6 lutego 2024 roku aneksu do umowy z dnia 27 października 2022 roku, która wiąże Spółkę ze spółką Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. (dalej „Zamawiający”), a której przedmiotem jest kompleksowa realizacja inwestycji pn. Budowa infrastruktury rurociągowej solanki (dalej „Umowa”).

 

Zawarty aneks zmienia:

1) wynagrodzenie Spółki, które ulega obniżeniu o kwotę 1.094.401,45 zł netto – do łącznej kwoty 153.313.815,86 zł netto – skalkulowaną jako skutek oszczędności wynikających z zastosowania przez Spółkę odmiennych od założonych przez Zamawiającego, zoptymalizowanych rozwiązań oraz kosztów związanych z wykonanymi przez Spółkę uzasadnionymi pracami dodatkowymi, nieujętymi w Umowie;

2) termin realizacji inwestycji, który ulega wydłużeniu o 83 dni, co uzasadnia m.in. konieczność wykonania prac dodatkowych, takich jak m.in. dodatkowe prace archeologiczne oraz przewierty.

 

O zawarciu Umowy Spółka informowała 27 października 2022 roku raportem bieżącym numer 29/2022.