Raport bieżący 9/2022

 

W nawiązaniu do raport bieżącego nr 6/2022 z 12.04.2022 r., Zarząd „K2 Holding” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2022 r. Emitent oraz pozostali akcjonariusze mniejszościowi zawarli i wykonali (za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski Trigon SA) umowę sprzedaży („Umowa”) 100 % akcji („Transakcja”) spółki zależnej Emitenta – Oktawave S.A. („Spółka”).

 

W ramach Transakcji Emitent sprzedał na rzecz Netia S.A. 41.887 akcji reprezentujących 90,08% kapitału zakładowego Spółki.

 

Cena Sprzedaży 1 akcji Spółki wynosiła 601,56 PLN co oznacza cenę 27.972.727,00 PLN za 100% akcji Spółki w tym 25.197.711,27 PLN za 41.887 akcji zbytych przez Emitenta. Umowa nie przewiduje odroczonych płatności Ceny Sprzedaży lub jej części. Pełna wartość Ceny Sprzedaży została zapłacona w dniu transakcji a środki ze sprzedaży zostaną planowo przekazane Emitentowi przez Dom Maklerski pośredniczący w transakcji w dniu 22 czerwca 2022 r.

 

Cena Sprzedaży – 100% akcji Spółki została ustalona na podstawie mechanizmu wartości przedsiębiorstwa Spółki w kwocie 33.700.000,00 PLN na bazie „cash free debt free” czyli pomniejszonego o zadłużenie finansowe netto Spółki oraz dokonaną korektę kapitału obrotowego netto Spółki, na podstawie danych finansowych Spółki na dzień 30 kwietnia 2022 r.

 

Cena Sprzedaży może podlegać korekcie in minus według stanu na dzień 31 maja 2022 r. w oparciu o zmianę zadłużenia finansowego netto oraz korektę kapitału obrotowego netto, Spółki, która to powinna zostać dokonana w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Korekta Ceny Sprzedaży będzie dokonana wyłącznie o ile zmniejszenie Ceny Sprzedaży w wyniku korekty przekroczy wartość 50.000 PLN.

 

Jednocześnie w ramach Transakcji Netia SA spłaciła zadłużenie Spółki wobec Emitenta z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 6.500.000 PLN. Kwota spłaty pożyczki zostanie planowo przekazana Emitentowi przez Dom Maklerski pośredniczący w transakcji w dniu 22 czerwca 2022 r.

 

W ramach Transakcji pomiędzy Emitentem lub spółkami zależnymi Emitenta a Spółką zostało zawartych szereg umów odnośnie współpracy oraz wzajemnego świadczenia usług.

 

Jednocześnie Emitent zobowiązał się w okresie do dnia 31 maja 2024 r. aby podmioty z grupy Emitenta zleciły na rzecz Spółki usługi o wartości nie mniejszej niż 887.000 PLN rocznie.

 

W ramach Transakcji Emitent zobowiązał się również do nie prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki przez okres 3 lat na terenie Polski.

Umowa zawiera szereg innych postanowień charakterystycznych dla transakcji typu M_A, w tym oświadczenia i zapewnienia, reżim odpowiedzialności za ich naruszenie, w tym zastrzeżone kary umowne za naruszenie określonych zobowiązań Emitenta.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskichv