Raport bieżący 21/2022

 

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 38/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r., Zarząd „K2 Holding” S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 18 sierpnia 2022 r. pomiędzy Emitentem a pozostałymi udziałowcami Spółki: Panem Łukaszem Lewandowskim, Panem Mikołajem Machowczykiem oraz Panem Maciejem Maliszewskim („Pozostali Udziałowcy”), zostało zawarte porozumienie („Porozumienie”) dotyczące inwestycji w spółkę zależną Emitenta – PerfectBot Sp. z o.o. (wcześniejsza nazwa „K2BOTS.AI Sp. z o.o.”), („Spółka”).

 

Porozumienie określa zasady współpracy stron w celu pozyskania przez Spółkę zewnętrznego finansowania oraz inwestycji ze strony funduszy typu venture capital („Inwestycja”).

Jednocześnie w tym samym dniu w wykonaniu postanowień Porozumienia zostały zawarte umowy sprzedaży udziałów Spółki w wyniku których Emitent dokonał zbycia na rzecz Pozostałych Udziałowców 64 udziałów, reprezentujących łącznie 32% kapitału zakładowego Spółki („Zbyte Udziały”), w związku z czym Emitent posiada obecnie 100 udziałów, reprezentujących łącznie 50% w kapitale zakładowym Spółki.

 

W przypadku braku realizacji Inwestycji w zakreślonym horyzoncie czasowym, zgodnie z Porozumieniem Emitentowi będzie przysługiwało prawo odkupu Zbytych Udziałów od Pozostałych Wspólników, którego wykonanie będzie skutkowało wygaśnięciem Porozumienia.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich