Raport bieżący 1/2022

 

W nawiązaniu do RB 34/2019, RB 35/2019 z 10 grudnia 2019 r. oraz RB 64/2020 z 20 listopada 2020 r., Zarząd „K2 Holding” S.A. (poprzednio: K2 Internet S.A., „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 20 stycznia 2022 r. zostały zawarte umowy opcji z osobami uprawnionymi do udziału w programie motywacyjnym dla kadry zarządzającej spółki zależnej Emitenta OKTAWAVE S.A. w ramach Programu Drugiego Etapu przyjętego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OKTAWAVE S.A. z dnia 20 listopada 2020 r.

 

W ramach realizacji Programu Drugiego Etapu ww. programu motywacyjnego jego uczestnicy – członkowie kadry zarządzającej spółki zależnej Emitenta OKTAWAVE S.A. uprawnieni będą do nabycia nie więcej niż 6.045 akcji spółki zależnej OKTAWAVE S.A. reprezentujących nie więcej niż 13% kapitału zakładowego.

 

Osoba dokonująca powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich