Raport bieżący 3/2022

 

W nawiązaniu do RB 34/2019 oraz RB 35/2019 z 10 grudnia 2019 r., RB 64/2020 z 20 listopada 2020 r. oraz RB 1/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. Zarząd „K2 Holding” S.A. (poprzednio: K2 Internet S.A., „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 4 lutego 2022 r. zostały zawarte umowy sprzedaży akcji OKTAWAVE S.A. pomiędzy Emitentem a osobami uprawnionymi do udziału w programie motywacyjnym dla kadry zarządzającej spółki zależnej Emitenta OKTAWAVE S.A. w ramach realizacji Programu Drugiego Etapu przyjętego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OKTAWAVE S.A. z dnia 20 listopada 2020 r., w wykonaniu opcji call przysługujących za rok 2019 (Umowy sprzedaży).

 

W wyniku zawarcia Umów sprzedaży Emitent dokona zbycia na rzecz osób uprawnionych 759 sztuk akcji OKTAWAVE S.A., stanowiących 1,63% kapitału zakładowego spółki OKTAWAVE S.A . w związku z czym K2 Holding S.A. będzie posiadała 44 114 sztuk akcji, stanowiących łącznie 94,87 % w kapitale zakładowym OKTAWAVE S.A.

 

Wydanie i przeniesienie własności akcji OKTAWAVE S.A. nastąpi z chwilą dokonania zmian w rejestrze akcjonariuszy tej spółki prowadzonym przez wybrany dom maklerski.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich