Raport bieżący 13/2022

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki MedApp S.A. (“Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 11 maja 2022 r. doszło do zawarcia Umowy dystrybucyjnej pomiędzy Spółką a PROMEDICA PRAHA GROUP a.s. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska) (“Dystrybutor”, www.promedica-praha.cz/en/).

Umowa dotyczy dystrybucji produktu CarnaLife Holo (oprogramowania/software’u) oraz sprzętu niezbędnego do korzystania z oprogramowania (hardware’u) na terytorium Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Węgier oraz Finlandii. Umowa została zawarta na okres 5 lat i 6 miesięcy.

Umowa zakłada wyłączność dystrybucji dla Partnera na okres 18 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na ww. terytorium, z zastrzeżeniem, że udzielone prawo wyłączności nie ogranicza możliwości sprzedaży produktu CarnaLife Holo na ww. terytorium przez Spółkę. Strony ustaliły plan sprzedaży na okres trwania Umowy. W przypadku wykonania pierwszego zakładanego planu sprzedaży prawo wyłączności dla Dystrybutora przechodzi na kolejny rok obowiązywania Umowy. Powyższa zasada obejmuje kolejne lata obowiązywania Umowy. W przypadku niewykonania planu sprzedaży na dany rok, prawo wyłączności wygasa. Dystrybutor ma prawo do zawierania umów subdystrybucyjnych za zgodą MedApp S.A.

Spółka szacuje, że w przypadku gdy Dystrybutor wykona plan sprzedaży ustalony na zakładany okres obowiązywania Umowy (5 lat i 6 miesięcy) Spółka uzyska w tym okresie przychód w wysokości 8.643.888 EUR (osiem milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem EUR), wg. średniego kursu NBP z dnia 10.05.2022 r. 40.419.684 PLN (czterdzieści milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote) z tytułu sprzedaży produktu CarnaLife Holo.

Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w formie pisemnego wypowiedzenia przekazanego drugiej Stronie. Umowa przewiduje możliwość rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym zarówno przez Spółkę jak i Dystrybutora w przypadku rażącego naruszenia Umowy przez drugą stroną.

Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem polskim, a Strony poddały się wyłącznej jurysdykcji właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Krakowie dla dzielnicy Śródmieście w zakresie wszelkich sporów powstałych w związku z Umową.

PROMEDICA PRAHA GROUP a.s jest największą czeską firm zajmujących się dystrybucją i logistyką w obszarze opieki zdrowotnej. Jest liderem w zakresie wspierania pracy lekarzy, pracowników służby zdrowia i dostawców w Republice Czeskiej. Promedica zatrudnia blisko 300 osób, z czego zespół sprzedaży stanowi niemal 80 przedstawicieli medycznych w 16stu specjalizacjach. Od 2017 roku Promedica działa również na słowackim rynku opieki zdrowotnej poprzez swoje oddziały oraz spółki Unique medical SK i Ultramed. Od 2020 roku Promedica oferuje swoje usługi i towary na fińskim i węgierskim rynku opieki zdrowotnej jako Promedica Healthcare Finland oraz Promedica Healthcare Hungary.

W opinii Zarządu Emitenta zawarcie ww. Umowy dystrybucyjnej może przełożyć się pozytywnie na wyniki finansowe MedApp S.A. oraz dalszą komercjalizację oprogramowania CarnaLife Holo na rynkach zagranicznych.