Raport bieżący 18/2022

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu /”Emitent” lub „Spółka”/, informuje, iż w dniu 11 października 2022 roku Akcjonariusze Spółki tj. Paweł Flieger, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta i Spółka JJS INVEST spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu podpisali umowę lock up na akcjach Emitenta, na mocy której zobowiązują się wobec siebie do nierozporządzania wszystkimi akcjami spółki Gamedust SA z/s we Wrocławiu posiadanymi przez siebie w dacie zawarcia Umowy oraz objętymi w ramach kolejnych emisji lub nabytymi przez daną Stronę po dacie zawarcia przedmiotowej Umowy, niezależnie od podstawy ich nabycia („Akcje Objęte Lock-Up”), w tym do ich nieobciążania, przed upływem okresu 3 (trzech) lat od dnia zawarcia Umowy Lock-Up . Zobowiązanie obowiązuje od dnia zawarcia Umowy Lock – Up.

 

 

Zobowiązanie do nierozporządzania Akcjami Objętymi Lock-Up oraz nieobciążania Akcji Objętych Lock-Up nie ma zastosowania, w zakresie w jakim Akcjonariusz uzyska zgodę drugiej Strony. Jeżeli Strona naruszy zobowiązanie, wówczas dana Strona będzie zobowiązana, bez uprzedniego wezwania, do zapłaty na rzecz drugiej Strony, w dniu następującym po dniu naruszenia zobowiązania, kary umownej w kwocie odpowiadającej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) ceny uzyskanej przez daną Stronę z tytułu rozporządzenia Akcjami Objętymi Lock-Up, w każdym innym natomiast przypadku naruszenia zobowiązania, w kwocie odpowiadającej iloczynowi liczby akcji Emitenta, w stosunku do których naruszone zostało zobowiązanie danej Strony i 75% (siedemdziesiąt pięć procent) ceny rynkowej akcji.