Raport bieżący 9/2022

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 31 marca 2022 r. Spółka zawarła z JellyTech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Podwykonawca”) umowę na podwykonawstwo części prac programistyczno-projektowych „Radiology Information System (RIS)”. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy oraz przeniesienia praw autorskich majątkowych do stworzonych elementów/fragmentów RIS w tym kodów źródłowych, Podwykonawca otrzyma w okresie kolejnych 9 (dziewięciu) miesięcy łączne wynagrodzenie w wysokości 5.562.990,00 zł netto powiększone o należną stawkę podatku VAT. Wynagrodzenie za wykonane prace będzie płatne w 9 (dziewięciu) równych ratach, a wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich będzie płatne jednorazowo w terminie do 30 kwietnia 2022 r.

W ocenie Emitenta umowa jest umową znaczącą dla Spółki ze względu na wysokość zobowiązań finansowych, które wynoszą powyżej 10% kapitału zakładowego Spółki. Jednocześnie Emitent informuje, że jest to druga umowa zlecająca Podwykonawcy prace dot. RIS. Pierwsza umowa została zawarta w dniu 7 lutego 2022 r. i obejmowała podwykonawstwo części prac programistyczno-projektowych „Radiology Information System (RIS)” wykonywanych przez Podwykonawcę w okresie od lutego do marca 2022 r. W związku z pozytywną oceną współpracy z Podwykonawcą Spółka podjęła decyzję o kontynuowaniu współpracy w oparciu o kolejną umowę. W umowie z dnia 7 lutego 2022 r. Strony ustaliły dla Podwykonawcy wynagrodzenie z tytuły wykonania prac programistyczno – projektowych oraz przeniesienia na Spółkę praw autorskich majątkowych do stworzonych elementów/fragmentów RIS, w tym kodów źródłowych w łącznej kwocie 726.280,00 zł netto powiększonej o należną stawkę podatku VAT. Wynagrodzenie za wykonane prace jest płatne w dwóch częściach, a wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich będzie płatne jednorazowo w terminie do 30 kwietnia 2022 r.