Raport bieżący 18/2022

 

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka) powziął w dniu 2 czerwca 2022 roku informację o zawarciu datowanej na dzień 31 maja 2022 roku umowy z GIANNITSA MUSHROOMS GREECE PRIVATE COMPANY (dalej Inwestor) – spółką prawa greckiego, na realizację projektu polegającego na budowie zlokalizowanej w pobliżu Salonik pieczarkarni, w tym wykonanie prac projektowych oraz budowlanych wraz z dostawą technologii dla produkcji pieczarek.

 

Realizacja wartego 11.768.925,00 EUR netto potrwa około 15 miesięcy od chwili rozpoczęcia prac, jednakże po spełnieniu następujących warunków:

a) przekazaniu przez Inwestora na konto Spółki zaliczki w wysokości 27% wartości niniejszego Kontraktu tj. 3.177.608,00 EUR, oraz

b) wejściu w życie umowy kredytowej, zawartej przez Inwestora, potwierdzone Generalnemu Wykonawcy pismem kredytodawcy;

c) uzyskaniu przez Spółkę wszelkich pozwoleń, certyfikatów, zaświadczeń, licencji itp. wymaganych przez prawo greckie do pełnienia funkcji Generalnego Wykonawcy;

d) uzyskaniu przez Inwestora ostatecznego i prawomocnego Pozwolenia na Budowę wyrażającego zgodę na budowę Pieczarkarni oraz zawierającego pozwolenie na wykonanie prac projektowych,

e) przekazaniu Spółce przez Inwestora Dokumentacji Projektowej oraz odbiór Dokumentacji Projektowej przez Compremum;

f) podpisanie przez Spółkę wszystkich kluczowych umów z głównymi podwykonawcami (po wcześniejszym ich zaakceptowaniu przez Inwestora).

 

Zarząd Spółki informuje, że łączna suma kar, które mogą zostać naliczone Spółce nie przekroczy 10% ceny netto przedmiotu umowy.