Raport bieżący 4/2022

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W dniu 25 stycznia 2022 r. MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) zawarł Umowę na wykonanie systemu (prac programistyczno-projektowych) „Radiology Information System (RIS)” („Umowa”) ze spółką Helimed Diagnostic Imaging Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-760) przy ul. Panewnickiej 65, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258373, REGON: 276200044, NIP: 6342297288 („Helimed”).

Na mocy ww. Umowy Emitent wykona na zlecenie Helimed ww. system (oprogramowanie), a także dokona jego integracji z pozostałymi systemami, z których korzysta Helimed dokonując wdrożenia systemu (oprogramowania) w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Emitent będzie korzystał z usług podwykonawców przy realizacji Umowy. Emitent w ramach wynagrodzenia z tytułu wykonania systemu (oprogramowania), jego integracji i wdrożenia otrzyma wynagrodzenie w kwocie 1.785.000,03 zł złotych netto powiększone o należny podatek VAT, płatne w częściach po odbiorze przez Helimed ustalonych przez strony części prac związanych z systemem (oprogramowaniem). Ww. kwota wynagrodzenia obejmuje także opłatę licencyjną za system (oprogramowanie) za cały okres obowiązywania Licencji. Licencja trwa 5 lat, a następnie przechodzi na czas nieokreślony, z pięcioletnim okresem wypowiedzenia.

Ponadto, Emitent będzie świadczył usługi utrzymania systemu (oprogramowania) przez okres co najmniej 36 miesięcy, w związku z czym otrzyma wynagrodzenie w wysokości nie niższej aniżeli 1.231.560,00 złotych netto powiększone o należny podatek VAT. Po upływie 12 miesięcy świadczenia usług utrzymania, Emitent może zmienić wysokość wynagrodzenia z tytułu Usług Utrzymania, nie więcej jednak niż o 25%, a w przypadku braku akceptacji zmiany wynagrodzenia Helimed jest uprawniony do wypowiedzenia usługi utrzymania.

Wszelkie prawa autorskie majątkowe do systemu (oprogramowania) będzie przysługiwać Emitentowi, w związku z powyższym Emitent będzie uprawniony do udzielania licencji na Oprogramowanie także podmiotom trzecim. W związku z wkładem w projekt Helimed uzyska status klienta referencyjnego przez okres 36 miesięcy, w związku z powyższym będzie uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia prowizyjnego w wysokości 15% ceny netto/wynagrodzenia netto otrzymanego przez Emitenta za sprzedaż licencji do systemu (oprogramowania) od klientów (licencjobiorców/dystrybutorów) stanowiące kwotę brutto, od której należy rozliczyć należy podatek VAT.

Dodatkowo w związku z zawartą Umową strony zawarły Umowę licencyjną na oprogramowanie CarnaLife System na okres zgodny z okresem obowiązywanie licencji na system RIS, przy czym po okresie 60 miesięcy, umowa przechodzi na czas nieokreślony z 12 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Łączna wartość ww. umowy licencyjnej w zakładanym okresie obwiązywania licencji wyniesie 708.000,00 zł. W związku z tym, że opłata licencyjna jest zależna od liczby placówek medycznych Helimed korzystających z CarnaLife System, objęcie umową licencyjną większej liczby placówek aniżeli 13, będzie wiązało się z większym przychodem dla Spółki, aniżeli wskazanym powyżej. Emitent jest uprawniony do zmiany wysokości wynagrodzenia opłaty licencyjnej po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy licencyjnej, w przypadku braku akceptacji zmiany wynagrodzenia Helimed jest uprawniony do wypowiedzenia umowy licencyjnej.

W ocenie Emitenta obie Umowy łącznie stanowią istotne umowy dla Spółki.