Raport bieżący 5/2022

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Zarząd spółki MedApp S.A. (dalej jako „Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 10 lutego 2022r. Spółka otrzymała podpisaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej jako: „Instytucja Pośrednicząca”) Umowę o dofinansowanie Projektu w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: System śródzabiegowej nawigacji, oparty o technologię mieszanej rzeczywistości, wspierający precyzję, komfort i bezpieczeństwo zabiegów medycznych, której stroną jest Spółka, zwana dalej „Umową”.

 

Celem projektu objętego Umową jest opracowanie systemu CarnaLife Holo MedNav (dalej jako: „System” lub „Projekt”), tj. pierwszego na świecie narzędzia do aktywnego wspomagania lekarza w wykonywaniu wszystkich rodzajów biopsji z wykorzystaniem igły, bazującego na technologii mieszanej rzeczywistości (MR) i przestrzennej wizualizacji holograficznej. Ww. autorskie rozwiązanie pozwoli wg wstępnego rozpoznania Spółki na: a) precyzyjną lokalizację bioptowanej zmiany i igły wraz ze śledzeniem ich wzajemnych przestrzennych relacji w czasie; b) wprowadzenie proaktywnego podejścia do nawigacji medycznej, w którym system sam wyznacza optymalną trajektorię wbicia narzędzia biopsyjnego jeszcze przed przebiciem powłok ciała; c) zwiększenie precyzji wykonania biopsji dzięki integracji informacji o położeniu igły w przestrzeni z nałożonym na ciało pacjenta modelem 3D jego anatomii, którego dopasowanie jest korygowane na bieżąco; d) zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta, wynikającego z minimalizacji prawdopodobieństwa popełnienia błędu lekarskiego lub kolizji z krytycznymi strukturami anatomicznymi; e) eliminację napromieniowania pacjenta przez śródzabiegowe, jonizujące urządzenia diagnostyki obrazowej, dzięki autorskiej koncepcji fuzji retrospektywnych danych tomograficznych ze śródzabiegowym USG.

 

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 4 909 753,70 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złotych i 70/100).

 

Na warunkach określonych w Umowie, Instytucja Pośrednicząca przyznała beneficjentowi dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 3 629 393,07 zł (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złotych i 07/100), co stanowi 73,92 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach Projektu, przy czym: a) maksymalna wysokość dofinansowania na badania przemysłowe wynosi 2 518 860,88 zł, co stanowi 80 % kwoty wydatków na badania przemysłowe; b) maksymalna wysokość dofinansowania na prace rozwojowe wynosi 949 055,27 zł, co stanowi 60 % kwoty wydatków na prace rozwojowe; c) maksymalna wysokość dofinansowania w ramach pomocy de minimis wynosi 161 476,92 zł, co stanowi 90 % kwoty wydatków ponoszonych w tym zakresie; d) maksymalna wysokość dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dla MŚP wynosi 0,00 zł, co stanowi 0 % kwoty wydatków na usługi doradcze.

 

Okres kwalifikowalności kosztów dla Projektu rozpoczyna się w dniu 1 września 2021 r. i kończy się w dniu 31 grudnia 2023 r.

 

Beneficjent jest zobowiązany do składania wniosków o płatność w terminach określonych przez Instytucję Pośredniczącą, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące licząc od dnia zawarcia Umowy. Warunkiem otrzymania kolejnej transzy zaliczki, jest rozliczenie przez beneficjenta co najmniej 70% wszystkich przekazanych dotychczas zaliczek poprzez złożenie do Instytucji Pośredniczącej wniosku o płatność.

 

Projekt podlega obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu. Audyt powinien zostać rozpoczęty po zrealizowaniu co najmniej 50% planowanych wydatków związanych z realizacją Projektu, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z Projektem.

 

Umowa określa szczegółowo sytuacje w których może dojść do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem przez którąkolwiek ze Stron lub w trybie natychmiastowym. W takich przypadkach Spółka będzie zobowiązana do zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy beneficjenta do dnia ich zwrotu oraz wraz z odsetkami bankowymi narosłymi od dofinansowania przekazanego w formie zaliczki.

 

Spółka jest zobowiązana do udzielenia zabezpieczenia na okres realizacji Projektu oraz na okres trwałości Projektu, w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym, albo złożonym w obecności osoby upoważnionej przez Instytucję Pośredniczącą wraz z deklaracją wekslową. Ww. zabezpieczenie zostanie zwrócone Spółce na jej pisemny wniosek po upływie okresu trwałości Projektu.

 

W ocenie Zarządu Emitenta Umowa jest umową istotną z punktu widzenia działalności Spółki, której wartość przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki.