Raport bieżący 10/2022

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd MedApp S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 31 marca 2022 r. umowy o świadczenie usług doradczych pomiędzy Spółką, HAITONG BANK, S.A. z siedzibą w Lizbonie przy R. Alexandre Herculano 38, 1200 Lizbona, Portugalia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Urząd Rejestru Handlowego w Lizbonie – I Oddział, pod numerem 501385932, o kapitale zakładowym w kwocie 844.769.000,00 EUR, w całości opłaconym, działającym przez HAITONG BANK, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie („Zleceniobiorca”) oraz Amida Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, Omegia S.A. oraz Blue Ring Sp. z o.o. będący akcjonariuszami Spółki („Umowa”).

 

Zawarcie Umowy jest efektem przeglądu opcji strategicznych dokonanego przez Spółkę w zakresie możliwości pozyskania finansowania na dalszy rozwój Spółki poprzez przeprowadzenie emisji akcji lub udziałów lub instrumentów uprawniających do nabycia akcji lub udziałów, lub innych tytułów uczestnictwa (m.in. obligacji zamiennych, warrantów itd.) („Transakcja”). Umowa przewiduje także możliwość pozyskania inwestorów (nabywców) istniejących akcji Spółki. W takim przypadku wszyscy akcjonariusze Spółki będą uprawnieni do udziału w takiej transakcji na warunkach nie mniej korzystnych niż akcjonariusze Spółki będący stroną Umowy.

 

Umowa przewiduje prawo wyłączności świadczenia usług doradczych w odniesieniu do Transakcji na rzecz Zleceniobiorcy.

 

W ocenie Zarządu Emitenta Umowa stanowi znaczącą Umowę z punktu widzenia działalności Spółki, wskazującą na możliwość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.