Raport bieżący 1/2022

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 12 stycznia 2022 roku Emitent zawarł umowę ubezpieczenia z Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce.

Ubezpieczającym oraz ubezpieczonym jest Emitent. Ubezpieczoną działalnością są technologie informatyczne w zakresie opieki zdrowotnej.

 

Przedmiot oraz zakres ubezpieczenia obejmuje: odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadków przy pracy, ogólną odpowiedzialność cywilną, odpowiedzialność za produkty i usługi, odpowiedzialność za szkody inne niż na osobie i w mieniu oraz wady produktów i usług oraz wady realizacyjne, odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego, odpowiedzialność najemcy.

 

Zakres terytorialny: świat z wyłączeniem Iranu, Iraku, Kuby, Syrii, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Sudanu, Krymu i Wenezueli. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje terytorium USA i Kanady.

Okres ubezpieczenia: 15.01.2022-14.01.2023.

 

Suma gwarancyjna wynosi: 1 000 000 GBP na zdarzenie i zdarzenia łącznie w okresie ubezpieczenia, a dla odpowiedzialności pracodawcy za skutki wypadków przy pracy 5 000 000 GBP na zdarzenie i zdarzenia łącznie w okresie ubezpieczenia. Łączny limit na polisie wynosi 5 000 000 GBP na zdarzenie i zdarzenia w rocznym agregacie.

 

Umowa przewiduje franszyzę redukcyjną, z czego 25 000 EUR w każdej szkodzie w zakresie ubezpieczenia obejmującego odpowiedzialność za produkty i usługi oraz odpowiedzialność za produkty i usługi.

 

Roczna wysokość składki wynosi 16.200 GBP.

 

Z uwagi na sumę ubezpieczenia wynikającą z umowy oraz możliwość podjęcia współpracy z dystrybutorami na rynkach zagranicznych, w tym USA i Kanadzie umowa została uznana przez Zarząd Emitenta za znaczącą.