Raport Bieżący nr 1/2022

 

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 stycznia 2022 r. zawarł z firmą audytorską UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa) wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 3115 umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 31.12.2021 roku.