Raport bieżący 22/2024

Zarząd Spółki Sanok RC S.A. informuje, iż w dniu 27 czerwca 2024 roku Spółka podpisała Aneks do Umowy o wielocelową i welowalutową linię kredytową zawartej w dniu 18 października 2003 roku (raport bieżący nr 22/2003) z późniejszymi zmianami z Santander Bank Polska SA w Warszawie, na mocy którego ustalono termin spłaty kredytu na 30 czerwca 2027 roku, a termin obowiązywania gwarancji i akredytyw wystawionych za Spółkę na 30 czerwca 2028 roku. Pozostałe warunki umowy bez zmian.