Zarząd COMPLEX S.A. informuje, że w dniu wczorajszym
wpłynął do Spółki Aneks nr 5 z dnia 8 listopada 2011 roku do umowy z
dnia 29 listopada 2006 roku o kredyt w rachunku bieżącym, o której
Emitent informował w raporcie bieżącym nr 55/2010 z dnia 26 listopada
2010 roku. Aneks do umowy został zawarty z BRE Bank S.A. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, Oddział Korporacyjny Łódź, Plac
Wolności 3 (dalej Bank).

Podpisany Aneks zwiększył kwotę kredytu o 1.000.000,00 zł do wysokości
nie przekraczającej 6.000.000,00 zł oraz wydłużył termin obowiązywania
umowy do dnia 29 listopada 2012 roku.

Pozostałe warunki umowy kredytowej nie ulegają istotnym zmianom.

Kryterium uznania umowy kredytowej za znaczącą stanowi wartość umowy
oraz wartość ustanowionych zabezpieczeń przekraczające 10% kapitałów
własnych COMPLEX S.A.