Zarząd
COMPLEX S.A. informuje, że w dniu wczorajszym Spółka otrzymała
podpisany Aneks nr 6 z dnia 30 listopada 2011 roku do umowy kredytowej
nr 03/128/06/Z/VV z dnia 29 listopada 2006 roku o której informował
m.in. w raporcie bieżącym nr 53/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku.
Aneks do umowy został zawarty z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Senatorskiej 18, Oddział Korporacyjny Łódź, Plac Wolności 3.

Na mocy podpisanego Aneksu zostało zmienione zabezpieczenie spłaty kredytu, które obecnie stanowią:

1. weksel in blanco wystawiony przez COMPLEX, awalowany przez Premium
Technik Polska sp. z o.o., Complex Logistic sp. z o.o. i Complex
Automotive Bearings Polska sp. z o.o. zaopatrzony w deklarację wekslową
COMPLEX z dnia 26 listopada 2010 roku wraz z późniejszymi zmianami,

2. zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych stanowiących
własność COMPLEX na podstawie umowy nr 03/069/06 z dnia 29 listopada
2006 roku wraz z następnymi aneksami, stanowiącej załącznik do
niniejszej umowy – zgodnie z aneksem do w/w umowy zastawniczej najwyższa
suma zabezpieczenia została zwiększona do kwoty 9 mln zł,

3. hipoteka umowna łączna na:

a) będącej w użytkowaniu wieczystym Factory Business Park Sp. z o.o.
nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi, gmina Łódź, przy ulicy
Przybyszewskiego numer 176/178, stanowiącej działkę numer 231/61 z
obrębu W-27, oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością
Zakładów Hydrauliki Siłowej sp. z o.o., posadowionej na tym gruncie,
stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej
i budynkowej Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LD1M/00093015/0 oraz

b) będącej w ½ udziałów w użytkowaniu wieczystym Zakładów Hydrauliki
Siłowej sp. z o.o. nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi, gmina
Łódź, przy ulicy Przybyszewskiego numer 176/178, stanowiącej działkę
numer 231/46 z obrębu W-27, oraz na nieruchomości budynkowej będącej
własnością Zakładów Hydrauliki Siłowej sp. z o.o., posadowionej na tym
gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości
gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr
LD1M/00167417/8 oraz

c) będącej w użytkowaniu wieczystym Factory Business Park Sp. z o.o.
nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi, gmina Łódź, przy ulicy
Przybyszewskiego numer 176/178, stanowiącej działkę numer 231/48 z
obrębu W-27, oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością
Zakładów Hydrauliki Siłowej sp. z o.o., posadowionej na tym gruncie,
stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej
i budynkowej Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LD1M/00174944/3 oraz

d) będącej w użytkowaniu wieczystym Factory Business Park Sp. z o.o.
nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi, gmina Łódź, przy ulicy
Przybyszewskiego numer 176/178, stanowiącej działkę numer 231/55 i
231/59 z obrębu W-27, oraz na nieruchomości budynkowej będącej
własnością Zakładów Hydrauliki Siłowej sp. z o.o., posadowionej na tym
gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości
gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LD1M/153830/8,

Pozostałe warunki umowy kredytowej nie ulegają istotnym zmianom.

Kryterium uznania umowy kredytowej za znaczącą stanowi wartość umowy
oraz wartość ustanowionych zabezpieczeń przekraczające 10% kapitałów
własnych COMPLEX S.A.