Zarząd SONEL S.A. informuje, że w dniu 02.08.2011 r.
otrzymał podpisany egzemplarz porozumienia zawartego z firmą POSNET
Polska S.A.

W ramach zawartego porozumienia SONEL S.A. wykona dla POSNET Polska S.A.
do końca 2012 roku usługi montażu, których wartość wyniesie 5.505.372
zł. Ze względu na fakt, iż wartość usług wykonanych przez SONEL S.A. dla
tego kontrahenta w 2011 roku wyniosła 2.549.000 zł , łączna kwota
obrotów wykonanych i planowanych przekraczy wartość 10% kapitałów
własnych emitenta.

Porozumienie zawiera zapis określający odpowiedzialność SONEL S.A. z
tytułu niewykonania w całości lub części zobowiązań w nim zawartych do
kwoty równej wartości zobowiązania albo wartości nie wykonanej części
tego zobowiązania. Zapłata powyższego wyłącza uprawnienia do dochodzenia
roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych zobowiązań.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Ze względu na błąd w numerze poprzedniego rapotru (jest 16/2011 – powinno byc 17/2011 ) numeracja została skorygowana.