Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż otrzymał w
dniu 21.11.2011r. dwie podpisane w dniu 15.11.2011r. umowy ze spółką
Wojdyła Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdrój, których
przedmiotem jest wykonanie przez ELEKTROTIM S.A. projektu wykonawczego
oraz wykonanie instalacji zewnętrznych i wewnętrznych elektrycznych i
słaboprądowych dla Kompleksu Biurowego Wojdyła Business Park we
Wrocławiu przy ul. Muchoborskiej 8.

Łączna wartość przedmiotu ww. umów wynosi 6.550.000,00 zł netto (słownie: sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Termin zakończenia przez ELEKTROTIM S.A. robót w ramach ww. umów ustalony został na dzień 30 kwietnia 2012r.

Mając na uwadze § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd
ELEKTROTIM S.A. informuje również, iż w dniu 05.09.2011r. zawarł z
Wojdyła Budownictwo Sp. z o.o. umowę na kompleksowe wykonanie instalacji
elektrycznych wysoko- i niskoprądowych, w tym automatyki budynkowej,
dla inwestycji pod nazwą „Rezydencja Piasek” we Wrocławiu za
wynagrodzeniem ryczałtowym 1.650.000,00 zł netto (słownie: jeden milion
sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Tym samym w ciągu ostatnich 12 miesięcy łączna wartość umów zawartych z
tym samym Zamawiającym tj. z Wojdyła Budownictwo Sp. z o.o. wynosi netto
8.200.000,00 zł (słownie: osiem milionów dwieście tysięcy złotych).

Zgodnie z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd podaje
informacje określone w § 9 pkt. 5) – kary umowne – w odniesieniu do
umowy o największej wartości.

Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych
Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i
wysokościach:

ELEKTROTIM S.A. zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)za każdy dzień opóźnienia w oddaniu poszczególnych etapów robót w wysokości 0,2% wartości danego etapu robót

b)za opóźnienie w wykonaniu całego przedmiotu umowy – w wysokości 0,3%
wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia w
stosunku do uzgodnionego terminu

c)za opóźnienie w usunięciu wady zgłoszonej przy odbiorze końcowym – w
wysokości 0,5% wartości etapu, którego ta wada dotyczy za każdy dzień
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na
usunięcie wady, ewentualnie w innym terminie uzgodnionym przez Strony na
piśmie w przypadku ograniczeń techniczno-logistycznych (np. terminy
dostaw)

Suma kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości ceny ryczałtowej netto.

Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Kryterium uznania przedmiotowych umów za znaczące jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.