Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w dniu 15
grudnia 2011 r. spółka zależna Emitenta pod firmą GANT PMG spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością MALCZEWSKIEGO spółka komandytowo –
akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, jako Kredytobiorca, zawarła z Getin
Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”), umowę kredytu
inwestycyjnego dla klientów instytucjonalnych na kwotę 14.600.000,00 zł.
Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie kosztów brutto realizacji
inwestycji mieszkaniowej „Osiedle Polonica” (dalej: „Inwestycja”),
realizowanej na nieruchomości położonej przy ul. Malczewskiego w Gdańsku
dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg
Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00016134/6 (dalej:
„Nieruchomość”). Termin ostatecznej spłaty kredytu określony został na
dzień 20 grudnia 2013 r. Podstawowymi zabezpieczeniami spłaty kredytu
są: hipoteka na Nieruchomości do kwoty 21.900.000,00 zł na
zabezpieczenie kapitału, odsetek oraz innych należności ubocznych
wynikających z umowy kredytowej; weksel własny in blanco wystawiony
przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do
wszystkich rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w innych bankach;
pełnomocnictwo do wszystkich rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w
Banku; przelew wierzytelności na rzecz Banku z umów zawartych i
zawieranych przez Kredytobiorcę z nabywcami lokali i miejsc postojowych
realizowanych w ramach kredytowanej Inwestycji; poręczenie udzielone
przez wspólnika Kredytobiorcy – spółkę GANT PMG sp. z o.o.; przelew
wierzytelności na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia budowy i
Nieruchomości od ryzyk budowlano-montażowych, a po jej zakończeniu
przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia Nieruchomości od
ognia i innych zdarzeń losowych, na kwotę nie niższą niż kwota
aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu oraz bankowy tytuł egzekucyjny do
kwoty zadłużenia w wysokości 21.900.000,00 zł. Pozostałe postanowienia
umowy kredytowej nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu
umów. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione
jest faktem, iż uzyskanie kredytu może mieć istotny wpływ na ocenę
sytuacji finansowej Emitenta.