Zarząd COMPLEX S.A. informuje, że w dniu 27 lutego
2012 roku podpisał umowę o kredyt rewolwingowy z Bankiem Zachodnim WBK
S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Bank).

Przedmiotem umowy jest udzielenie COMPLEX S.A. kredytu do kwoty
8.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie importu towarów, przy czym
kwota 1.200.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu obrotowego
uprzednio udzielonego przez Bank.

Zgodnie z umową COMPLEX S.A. może korzystać z kredytu do czasu
całkowitego przeniesienia działalności operacyjnej związanej z produkcją
i dystrybucją części maszyn, jednak nie dłużej niż do 30.06.2012 r. Po
tym terminie nastąpi cesja praw i obowiązków z umowy kredytowej (umowa
przejęcia długu) na COMPLEX IQ sp. z o.o. Cesja dokonana będzie za
wcześniejszą zgodą Banku, po analizie sprawozdań finansowych rocznych za
2011 r. i okresowych za 2012 r. COMPLEX IQ sp. z o.o., COMPLEX S.A i
Grupy Kapitałowej COMPLEX S.A. oraz pod warunkiem poręczenia przez
COMPLEX S.A. za zobowiązania COMPLEX IQ sp. z o.o. wynikających z umowy
kredytowej.

Kredyt został udzielony do dnia 26 lutego 2013 roku.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku są:

1) Pełnomocnictwo do rachunków COMPLEX S.A. prowadzonych przez Bank

2) Pełnomocnictwo do rachunków COMPLEX IQ sp. z o.o. prowadzonych przez Bank

3) Hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 12.000.000 zł ustanowiona na:

a) nieruchomości położonej w Opolu przy ul Pomorskiej 3, wpisanej w KW nr OP1O/00039619/9

b) nieruchomości położonej w Opolu przy ul Sandomierskiej, wpisanej w KW nr OP1O/00103503/3

c) nieruchomości położonej w Opolu przy ul Sandomierskiej oraz ul Kaszubskiej, wpisanych w KW nr OP1O/00103504/0

4) Cesja z polisy ubezpieczenia nieruchomości

5) Weksel in blanco wystawiony przez COMPLEX S.A. poręczony przez COMPLEX IQ sp. z o.o.

6) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie wystawionego przez
Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 16.000.000 zł. Bank może
wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności do dnia
26.02.2016 r.

Umowa kredytowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających
od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień
dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości
tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro.

Kryterium uznania umowy kredytowej za znaczącą stanowi wartość umowy przekraczająca 10% kapitałów własnych COMPLEX S.A.