Zarząd ELEKTROTIM S.A. informuje o powzięciu w dniu
13.12.2011r. wiadomości od spółki zależnej, wchodzącej w skład Grupy
Kapitałowej ELEKTROTIM tj. od PROCOM SYSTEM S.A. o otrzymaniu w dniu
13.12.2011r. przez Zarząd PROCOM SYSTEM S.A. podpisanej umowy od Spółki
Instal Kraków S.A.

Przedmiotem ww. umowy jest wykonanie przez PROCOM SYSTEM S.A. zadania
pt.: „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Dąbrowe
Górniczej”. Prace zaplanowane są do wykonania do dnia 09.08.2013r.

Wynagrodzenie za wykonanie zadania wyniesie 4.550.000,00 zł (słownie:
cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. informuje również, iż PROCOM SYSTEM S.A. otrzymał
w dniu 11.08.2010r., podpisaną w dniu 30.07.2010r. przez Instal Kraków
S.A., umowę na „Rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Strzegomiu przy ul.
Rybnej” o wartości netto 1.690.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset
dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Planowany termin realizacji umowy to
31.12.2011r.

Tym samym w ciągu ostatnich 12 miesięcy łączna wartość umów zawartych
przez PROCOM SYSTEM S.A. z tym samym Zamawiającym tj. Instal Kraków S.A.
wynosi netto 6.240.000,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście
czterdzieści tysięcy złotych).

Umowy te nie stanowią umów znaczących w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 44
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
jednakże Zarząd ELEKTROTIM S.A. podaje fakt ich zawarcia do publicznej
wiadomości z uwagi na potencjalnie duże znaczenie dla przychodów Grupy
Kapitałowej ELEKTROTIM S.A. w przyszłości.