Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż podpisał
w dniu 02.12.2011r. umowę z Dolnośląską Fabryka Maszyn ZANAM – LEGMET
sp. z o.o., z siedzibą w Polkowicach.

Przedmiotem umowy jest zabudowa maszyn flotacyjnych o numerach MF-111,
MF-112, MF-121, MF-122, MF-123 w ramach zadania inwestycyjnego: „Wymiana
maszyn flotacyjnych”- w branży elektrycznej i automatyki.

Wartość przedmiotu ww. umowy to wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych).

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalony został na dzień 10.03.2013r.

Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych
Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i
wysokościach:

a) za opóźnienie w wykonaniu zabudowy danej maszyny w wysokości 0,2% wartości tej maszyny za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad (przekroczenie czasu
reakcji) w wysokości 0,01% wartości ryczałtowej umowy za każdą godzinę
opóźnienia,

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze danej
maszyny w wysokości 0,2% wartości zabudowy tej maszyny, za każdy dzień
opóźnienia

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w
wysokości 0,05% wartości ryczałtowej umowy za każdy dzień opóźnienia,

e) za niezłożenie odpadów przemysłowych w miejscu i/lub terminie wyznaczonym przez Inwestora w wysokości

2 000 zł za każdy dzień opóźnienia

f) za nieprzestrzeganie wewnętrznych aktów prawnych związanych z
bezpieczeństwem pracy obowiązujących u Inwestora w wysokości 2.000,00 zł
za każdy stwierdzony przypadek,

g) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości ryczałtowej umowy.

Zamawiający zastrzegł w umowie prawo do naliczenia Wykonawcy kar w
wysokościach naliczonych Zamawiającemu przez Inwestora z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania postanowień umowy

Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu kary umowne za Odstąpienie od
umowy przez Wykonawcę, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność
Zamawiający – w wysokości 10% wartości ryczałtowej umowy.

W przypadku, kiedy wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje
poniesionej szkody oraz w innych nieprzewidzianych przypadkach, strona
uprawniona może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu
cywilnego.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10%
kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A. oraz zawarcie kolejnej umowy z tym
samym podmiotem tj. z DFM ZANAM-LEGMET Sp. z o.o. (raport bieżący nr
21/2011 z dnia 19.07.2011r.)