Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż otrzymał w
dniu 05.10.2011r. podpisaną przez Spółkę HOCHTIEF POLSKA S.A. z
siedzibą w Warszawie umowę, której przedmiotem jest wykonanie przez
ELEKTROTIM S.A. robót w zakresie instalacji elektrycznych średniego i
niskiego napięcia w ramach realizacji zadania pn. „Budowa budynku
biurowo-administracyjnego IATD2 wraz z infrastrukturą techniczną”.
Budowa realizowana jest na zlecenie 3M Wrocław Spółka z o.o.

Roboty zaplanowane są do wykonania do dnia 20.03.2012r.

Wynagrodzenie za wykonanie robót wyniesie 5.702.209,00 zł (słownie: pięć
milionów siedemset dwa tysiące dwieście dziewięć złotych) netto.

Umowa ta nie stanowi umowy znaczącej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 44
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
jednakże Zarząd podaje fakt jej zawarcia do publicznej wiadomości z
uwagi na potencjalnie duże znaczenie dla przychodów ELEKTROTIM S.A. w
przyszłości.