Zarząd Apator SA informuje, że spółka zależna Apator Mining sp. z o. o.
(„Sprzedający”) zawarła z Kompanią Węglową SA („Kupujący”) z siedzibą w
Katowicach umowę na dostawę ognioszczelnych rozruszników, wyłączników i
zespołów wysuwalnych do Oddziałów Kompanii. Wartość tej umowy wynosi 3,9
mln zł netto i dotyczy dostaw realizowanych do końca 2011 r. Umowa
została zawarta w trybie korespondencyjnym w dniu 6 czerwca 2011 r. i
wpłynęła do Apator Mining sp. z o. o. drugostronnie podpisana w dniu 29
czerwca 2011 r.

Apator SA informuje, że warunki umowy nie odbiegają od warunków
charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. Ponadto strony
umowy uzgodniły, iż minimalna gwarantowana realizacja umowy na 2011 r.
wyniesie nie mniej niż 50% wartości umowy.

Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Apator Mining sp.
z o. o. zobowiązany jest zapłacić Kompanii Węglowej SA następujące kary
umowne:

– w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy
którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Sprzedający,

– w wysokości 10% umownej wartości brutto przedmiotu zamówienia
określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy którakolwiek
ze stron odstąpi od zamówienia, z powodu okoliczności, za które
odpowiada Sprzedający,

– w wysokości 0,1% umownej wartości brutto przedmiotu zamówienia
określonego każdorazowo w zamówieniu, nie dostarczonego w terminie za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna
liczona będzie w wysokości 0,5%,

– w wysokości 0,2% wartości brutto towaru zgłoszonego do reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

– w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu rzeczy wolnych od wad.

Z kolei Kompania Węglowa SA zobowiązuje się zapłacić Apator Mining sp. z o. o. kary umowne:

– w wysokości 10% umownej wartości brutto przedmiotu zamówienia
określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Sprzedający
odstąpi od zamówienia, z powodu okoliczności, za które odpowiada
Kupujący,

– w wysokości 0,1 % umownej wartości brutto zamówionego i nieodebranego z
winy Kupującego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

W okresie ostatnich 12 miesięcy spółka Apator Mining sp. z o. o. zawarła
Kompanią Węglową SA w sumie 123 umowy (łącznie z powyższą) o łącznej
wartości 18,5 mln zł. Tym samym umowy te łącznie spełniają kryterium
umowy znaczącej, gdyż przekraczają 10% wartości kapitałów własnych
emitenta, tj. spółki Apator SA w Toruniu. Umową o najwyższej wartości w
okresie ostatnich 12 miesięcy była umowa opisana powyżej.