Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż w dniu 28
lutego 2012 roku otrzymał podpisaną z firmą Namco Bandai Partners
S.A.S. umowę dystrybucyjną dotyczącą sprzedaży na terytorium Wielkiej
Brytanii, Włoch, Hiszpanii i Grecji gry „Sniper: Ghost Warrior 2” – w
wersji na Sony Playstation®3, Xbox®360 i PC oraz gry „Combat Wings:
The Great Battles of World War II” – w wersji na Sony Playstation®3,
Xbox®360, Nintendo Wii™ i PC

Przedmiotowa umowa uznana została za umowę znaczącą, gdyż przychody
Emitenta z tytułu jej realizacji mogą osiągnąć wartość co najmniej 10%
przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich
czterech kwartałów obrotowych, które to przychody na moment publikacji
niniejszego raportu wynoszą 88,1 mln PLN. Wartość kapitałów własnych
Emitenta (60,6 mln PLN) nie jest zdaniem Zarządu City Interactive S.A.
kryterium pozwalającym na właściwą ocenę znaczenia zawartej umowy.
Postanowienia przedmiotowej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie
stosowanych dla tego typu umów.