Zarząd
COMPLEX S.A. informuje, że w dniu 12 grudnia 2011 roku COMPLEX S.A.
dokonał transakcji zbycia do COMPLEX IQ sp. z o.o. (dawniej COMPLEX
Logistic sp. z o.o.), podmiotu w 100% zależnego od Emitenta, towarów
handlowych Emitenta znajdujących się w magazynie w Strykowie za kwotę
12.031.177,21 zł.

Podpisanie umowy stanowi ważny etap strategii realizowanej przez
Emitenta, polegającej na budowie struktury holdingowej, gdzie
działalność operacyjna związana min. z produkcją i dystrybucją części
maszyn zorganizowana będzie w podmiotach zależnych. Głównym celem
działalności Emitenta będzie tworzenie optymalnego środowiska dla
rozwoju zdywersyfikowanego portfela spółek zapewniającego stabilny i
ponadprzeciętny wzrost wartości holdingu.

Ogólna charakterystyka towarów :

Wartość ewidencyjna nabytych przez COMPLEX IQ sp. z o.o. aktywów wynosi 11.627.252,43 zł.

Źródłem finansowania nabytych przez COMPLEX IQ sp. z o.o. aktywów są środki własne COMPLEX IQ sp. z o.o.

Umowa sprzedaży aktywów nie zawiera innych specyficznych warunków
odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów
oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość
przekraczałaby 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 200 tys. euro.

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość umowy przekraczająca 10% kapitałów własnych COMPLEX S.A.