Zarząd Spółki „Budopol – Wrocław” S.A. na podstawie §
5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim informuje, że w dniu 21 listopada 2011 r., Spółka zależna
od Emitenta „BUDOPOL GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GRI”
s.k.a. jako Wykonawca, zawarła ze Spółką „GANT PMK Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością BOCHENKA” s.k.a. z siedzibą we Wrocławiu jako
Inwestorem, umowę o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa,
której przedmiotem jest sporządzenie przez Wykonawcę projektu
wykonawczego oraz realizacja inwestycji budowlanej przy ul. Bochenka w
Krakowie, polegającej na budowie zespołu zabudowy mieszkalnej
wielorodzinnej – 5 budynków mieszkalnych (B1, B2, B3, B4, B5) wraz z
garażami podziemnymi, instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą drogową,
zewnętrzną infrastrukturą kanalizacyjną, energetyczną i ciepłowniczą
oraz zagospodarowaniem terenu. Łączna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy została ustalona przez Strony na kwotę
ryczałtową 60.680.928,00 złotych netto i może ulec zmianie jedynie w
przypadkach przewidzianych w umowie. Strony w/w umowy ustaliły, że
zakończenie robót nastąpi najpóźniej w terminie 19 miesięcy od daty
zawarcia umowy.

Strony zastrzegły w umowie kary umowne w maksymalnej wysokości 10%
ustalonego wynagrodzenia i prawo do dochodzenia przez Inwestora
odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla
tego typu umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy,
która przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres
ostatnich czterech kwartałów obrotowych.