Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w dniu 21 listopada 2011 roku spółka zależna Emitenta pod firmą

GANT PMK sp. z o.o. BOCHENKA S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu jako
Inwestor, zawarła ze spółką Budopol GW sp. z o.o. GRI S.K.A. z siedzibą
we Wrocławiu jako Wykonawcą, umowę o roboty budowlane w systemie
generalnego wykonawstwa. Przedmiotem umowy jest sporządzenie przez
Wykonawcę projektu wykonawczego oraz realizacja inwestycji budowlanej
przy ulicy Bochenka w Krakowie polegającej na budowie zespołu pięciu
budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi o
planowanej powierzchni użytkowej około 20.000 m2, instalacjami
wewnętrznymi, infrastrukturą drogową, zewnętrzną infrastrukturą
kanalizacyjną, energetyczną i ciepłowniczą oraz zagospodarowaniem
terenu. Łączna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
została ustalona przez Strony na kwotę ryczałtową 60.680.928,00 złotych
netto i może ulec zmianie jedynie w przypadkach przewidzianych w umowie.
Zakończenie inwestycji powinno nastąpić w terminie 19 miesięcy od daty
zawarcia umowy. Strony zastrzegły w umowie kary umowne w maksymalnej
wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia i prawo do dochodzenia przez
Inwestora odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie
stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy
przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej
Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.