Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 25 maja 2011 r.
spółka Apator SA podpisała z Marbud Grupa Budowlana SA z siedzibą w
Toruniu („Wykonawca”) umowę na budowę na terenie Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w miejscowości Ostaszewo, gm. Łysomice, Nowoczesnego
Centrum Produkcyjno-Rozwojowego spółki Apator SA („Inwestycja”).

Wykonawca zrealizuje Inwestycję, na którą składa się: wykonanie
kompletnej dokumentacji wykonawczej, wykonanie samej Inwestycji „pod
klucz” oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Inwestycji.

Wartość umowy wynosi 30,5 mln zł netto („Należność”) i może ulec zmianie
wyłącznie w wypadku zmiany zakresu prac zaakceptowanych przez Apator
SA. Należność będzie płatna na rzecz Wykonawcy w ratach miesięcznych na
podstawie protokołu odbioru prac. Z sumy płatności każdorazowo
odejmowana będzie przez Apator SA kaucja gwarancyjna w wysokości 5% ceny
netto stanowiąca zabezpieczenie wszelkich roszczeń wobec Wykonawcy.

Za zakończenie prac w ramach Inwestycji uznaje się dzień uzyskania przez
spółkę Apator SA pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej Inwestycji nie
później niż do dnia 15 marca 2012 r. Termin ten może ulec zmianie na
skutek zawieszenia prac wynikający z działania siły wyższej, w związku z
potrzebą wykonania prac dodatkowych lub zamiennych lub na skutek
opóźniania płatności przez spółkę Apator SA.

Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu zakończenia Inwestycji, zapłaci
spółce Apator SA karę pieniężną, która do dnia 15 kwietnia 2012 r.
wynosi 0,03% Należności za każdy dzień zwłoki, a po tym dniu 0,3%
Należności za każdy dzień zwłoki. Wykonawca zapłaci również karę
pieniężną w wysokości 2 tys. zł za każdy dzień zwłoki przy usuwaniu
zgłoszonych i przyjętych przez Wykonawcę wad i usterek, lecz nie więcej
niż 10% Należności.

W przypadku, jeżeli umowa zostanie zerwana z winy Apator SA, Spółka
zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% Należności, przy czym
Wykonawca zachowa prawo do wypłaty należności za prace, które zostały
zakończone do chwili zerwania umowy, a także do rekompensaty
udokumentowanych poniesionych kosztów i zamówionych dostaw bez
możliwości ich anulowania.

W przypadku, gdy umowa zostaje zerwana z winy Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci spółce Apator SA karę umowną w wysokości 10% należności, przy
czym Apator SA zachowuje prawo żądania od Wykonawcy usunięcia skutków
prac, które nie zostały przez Wykonawcę zakończone do dnia zerwania
umowy.

W przypadku poniesienia szkody przewyższającej uzgodnione wielkości kar
umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do
wysokości faktycznie poniesionej szkody.

Umowa nie zawiera zapisów dotyczących zastrzeżenia terminu i warunku.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Apator SA.

W dniu 25 lutego 2011 r. spółka Apator SA podpisała z Marbud Grupa
Budowlana SA z siedzibą w Toruniu umowę o wartości 450 tys. zł netto na
kompleksowe wykonanie dokumentacji budowlanej i sprawowanie nadzoru
autorskiego nad wyżej wymienioną Inwestycją.

W okresie ostatnich dwunastu miesięcy spółki Grupy Apator nie zawarły z
Marbud Grupa Budowlana SA z siedzibą w Toruniu żadnej umowy poza powyżej
opisanymi.

Po podpisaniu przez Apator SA z Galerią Copernicus Toruń 2 sp. z o. o. z
siedzibą w Warszawie warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży
nieruchomości znajdującej się w Toruniu przy ul Żółkiewskiego, zawarcie
powyższych umów stanowi kolejny etap realizacji strategii rozwoju i
restrukturyzacji Grupy Apator. Efektem tych zmian będzie wprowadzenie
innowacyjnych technologii, zautomatyzowanie produkcji, scentralizowanie
części procesów produkcyjnych oraz obniżka kosztów działalności.