Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A.
informuje, iż podpisał w dniu 19.07.2011r. dwie umowy z Dolnośląską
Fabryka Maszyn ZANAM – LEGMET Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach
(właścicielem 100% kapitału zakładowego DFM ZANAM – LEGMET Sp. z o.o.
jest KGHM Polska Miedź S.A.)

Przedmiotem umów jest:

1. zabudowa maszyn flotacyjnych o numerach MF-231, MF-232, MF-241 i MF-242

2. zabudowa maszyn flotacyjnych o numerach MF-311, MF-312 i MF-321

w ramach zadania inwestycyjnego: „Wymiana maszyn flotacyjnych w Rejonie ZWR Polkowice” – w branży elektrycznej i automatyki.

Łączna wartość przedmiotu ww. umów to wynagrodzenie netto w wysokości
8.151.000,00 zł (słownie: osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy
złotych).

Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony został:

dla umowy nr 1 – do dnia 01.12.2011r.

dla umowy nr 2 – do dnia 04.01.2012r.

Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych
Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i
wysokościach:

a) za opóźnienie w wykonaniu zabudowy danej maszyny w wysokości 0,2% wartości tej maszyny za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad (przekroczenie czasu
reakcji) w wysokości 0,01% wartości ryczałtowej umowy za każdą godzinę
opóźnienia,

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze danej
maszyny w wysokości 0,2% wartości zabudowy tej maszyny, za każdy dzień
opóźnienia

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w
wysokości 0,05% wartości ryczałtowej umowy za każdy dzień opóźnienia,

e) za niezłożenie odpadów przemysłowych w miejscu i/lub terminie
wyznaczonym przez Inwestora w wysokości 2 000 zł za każdy dzień
opóźnienia

f) za nieprzestrzeganie wewnętrznych aktów prawnych związanych z
bezpieczeństwem pracy obowiązujących u Inwestora w wysokości 2.000,00 zł
za każdy stwierdzony przypadek,

g) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości ryczałtowej umowy.

Zamawiający zastrzegł w umowie:

1. prawo do naliczenia Wykonawcy kar w wysokościach naliczonych
Zamawiającemu przez Inwestora z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z
tytułu niewykonania lun nienależytego wykonania postanowień umowy

2. możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.