Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w dniu
30.05.2011r. powziął wiadomość od Zarządu MAWILUX Sp. z o.o. – spółki
zależnej od ELEKTROTIM S.A. – o otrzymaniu przez Konsorcjum MAWILUX Sp. z
o.o. – Członek Konsorcjum, ZEUS S.A. – Lider Konsorcjum od spółki Portu
Lotniczego Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie podpisanej znaczącej
umowy.

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania „Budowa oświetlenia
nawigacyjnego na drodze startowej, drodze kołowania, płycie postojowej i
projektorowego płyty postojowej oraz sieci zasilających na polu
naziemnego ruchu lotniczego wraz z kanalizacją kablową i fundamentami.
Budowa sieci teletechnicznych na polu naziemnego ruchu lotniczego” w
Porcie Lotniczym Lublin S.A. Powyższy zakres prac będzie obejmował pełną
obsługę geodezyjną i geotechniczną.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 18.390.174,00 zł
netto (słownie: osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy
sto siedemdziesiąt cztery i 00/100 zł netto).

Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony został na 9 miesięcy od momentu podpisania umowy.

Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych
Strony (Port Lotniczy Lublin S.A. i konsorcjum MAWILUX Sp. z o.o. oraz
ZEUS S.A.) zastrzegły stosowanie kar umownych w następujących
przypadkach i wysokościach:

a) za zwłokę Konsorcjum w terminowym wykonaniu robót, w wysokości 0,03% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłokę;

b) za zwłokę Konsorcjum w usunięciu wad stwierdzonych w okresie
gwarancji, w wysokości 0,03% wynagrodzenia netto za element robót z
wadą, przy czym przyjmuje się, że kara naliczana będzie od wartości
pozycji w tabeli podziału ceny ryczałtowej, do której taki element
przynależy, za każdy dzień zwłokę, liczony od ostatniego dnia terminu
wyznaczonego na jej usunięcie;

c) za każdorazową nieobecność przedstawiciela Konsorcjum na naradzie techniczno-koordynacyjnej, w wysokości 1000 zł.

d) za każde niezastosowanie się do ustaleń podjętych na naradach
techniczno-organizacyjnych, karę w wysokości 1000 zł oraz dodatkowo
poniesie wszelkie koszty będące konsekwencją takiego zaniechania.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10%
kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A., czyli podmiotu dominującego w
stosunku do MAWILUX Sp. z o.o.