Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 14 grudnia 2011 r. spółka zależna
Apator Powogaz SA z siedzibą w Poznaniu zawarła umowę ze spółką
stowarzyszoną ZAO Teplovodmer z siedzibą Mytiszczi (Rosja) na sprzedaż
przez Apator Powogaz SA wodomierzy i ciepłomierzy. Łączna wartość
kontraktu wynosi 8,5 mln euro netto, tj. 38,8 mln PLN wg średniego kursu
NBP z dnia 14 grudnia 2011 r. wynoszącego 1 EUR = 4,5642 PLN.
Realizacja kontraktu nastąpi w 2012 roku, a celem podpisania kontraktu
jest umacnianie pozycji Apator Powogaz SA na rynku rosyjskim i
sukcesywna realizacja wyznaczonych zadań sprzedażowych przez spółkę
Apator Powogaz SA.

Apator SA informuje, że warunki opisanej powyżej Umowy nie odbiegają od
warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.

Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których
maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10%
wartości tej Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
200 tys. euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia tej Umowy.

W okresie ostatnich dwunastu miesięcy spółki Grupy Apator nie zawarły z ZAO Teplovodmer żadnej umowy poza powyższą opisaną.

Umowa została uznane za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Apator SA.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.