Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż podpisał
w dniu 31 maja 2011r. umowę z Zamawiającym – Gminą Wrocław, w imieniu i
na rzecz której działa spółka Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, dostawa i montaż wyposażenia
przystanków tramwajowych oraz parkingów Bike[&]Ride na nowych
odcinkach tras Tramwaju Plus w związku z realizacją przez Zamawiającego
zadania nr 02063 pn.: „Zintegrowany System Transportu Szynowego w
Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I w zakresie Zad. 7.5 Wyposażenie
przystanków tramwajowych na nowych odcinkach tras Tramwaju Plus”.

Łączna wartość przedmiotu umowy to wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
brutto 8.547.115,94 zł (słownie: osiem milionów pięćset czterdzieści
siedem tysięcy sto piętnaście złotych 94/100).

Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony został:

1) Etap I dla trasy tramwaju Plus na ul. Bardzkiej i Świeradowskiej do
dnia 31.07.2011 w zakresie montażu wiat przystankowych oraz śmietników, a
w zakresie montażu pozostałego wyposażenia – w terminie do dnia
31.08.2011r.;

2) Etap II dla trasy tramwaju Plus na odcinku od ul. Legnickiej do
krańcówki przy stadionie EURO 2012 – w terminie do 29.02.2012 r.

Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych
Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i
wysokościach:

Zamawiający ma prawo naliczyć ELEKTROTIM S.A. kary umowne: za
odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia brutto; za nieterminowe oddanie
harmonogramu, opracowanie i dostarczenie projektów warsztatowych,
dostawy i montaż, usunięcie wad stwierdzonych przez Zamawiającego – za
każdy dzień zwłoki w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto;
za każdy przypadek niezrealizowania czynności nadzoru autorskiego
wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia umówionego brutto.

Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach
ogólnych kodeksu cywilnego.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.