Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż podpisał w
dniu 28.12.2011r. umowę z Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą w
Bydgoszczy.

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz
zrealizowanie na jej podstawie robót budowlano – montażowych oraz
dostawa urządzeń i wyposażenia związanych z budową symulatora skoków
spadochronowych „HALO-HAHO” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na
terenie Jednostki Wojskowej 4395 w Leźnicy Wielkiej.

Wartość przedmiotu umowy to wynagrodzenie netto w wysokości
26.950.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset
pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Termin wykonania całości przedmiotu umowy ustalony został na 15.11.2013r.

Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych
Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i
wysokościach:

a) za opóźnienie w wykonaniu danego elementu w wysokości 0,15% wartości brutto tego elementu za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z
umowy, dla których w umowie podane są terminu, odpowiednio dl każdego
elementu w wysokości 0,15% wartości brutto tego elementu za każdy dzień
opóźnienia,

c) za opóźnienie w dostarczeniu przedłużonego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 0,15% wartości brutto umowy za każdy
dzień opóźnienia,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto umowy

e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w wyniku niedotrzymania
przez Wykonawcę terminu usunięcia wad i usterek przedmiotu umowy oraz
nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto umowy.

Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych, dokumentując
swoje roszczenia wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich
ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego
zobowiązania umownego przez Wykonawcę

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.