Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż podpisał w dniu 21.07.2011r. umowę ze SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót energetycznych, teletechnicznych
oraz oświetleniowych w ramach zadania na „Budowę nawierzchni sztucznych
na lotnisku Wrocław-Strachowice. Płyta postojowa przed nowym terminalem
wraz z niezbędną infrastrukturą, oświetleniem i oznakowaniem”.

Wartość przedmiotu umowy to wynagrodzenie netto w wysokości 9.800.000,00
zł (słownie: dziewięć milionów osiemset tysięcy złotych).

Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony został: 15.12.2011r.

Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych
Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i
wysokościach:

a) za nieterminowe zakończenie robót w wysokości 0,10% Ceny Robót
Podwykonawczych brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu
zakończenia, jednak nie więcej niż 10% Ceny Prac Podwykonawczych,

b) za nieterminowe lub niewłaściwe usunięcie wad stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi – w wysokości
0,10% Ceny Robót Podwykonawczych brutto za każdy dzień zwłoki jaki
upłynie od dania wyznaczonego na usunięcie wad do dnia potwierdzenia jej
usunięcia przez Wykonawcę, o ile jednak zwłoka w usunięciu wad w
terminie dodatkowo wyznaczonym przekroczy 5 dni, kara umowna naliczana
stosownie do postanowień zdania poprzedniego ulega podwyższeniu o 50%,
licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

c) naruszenie obowiązujących przepisów prawa i wewnętrznych regulacji
Wykonawcy dotyczących bhp w wysokości 500,00 zł za każde stwierdzone
naruszenie.

d) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy w wysokości 10% Ceny Robót Podwykonawczych brutto.

Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach
ogólnych kodeksu cywilnego.

ELEKTROTIM S.A. przekazał informację o wyborze Spółki jako wykonawcy ww. robót raportem bieżącym nr 19/2011 w dniu 05.07.2011r.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.