Raport bieżący z plikiem 13/2024

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Spółka Makarony Polskie SA, zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w dniu 3 lipca 2024 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia o zmianie stanu posiadanych akcji i udziałów w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki od:

– p.Elżbiety Słomkowskiej wspólnika spółki cywilnej, działającej w imieniu wspólników ZPH Elpast Elżbieta i Grzegorz Słomkowscy s.c. – dot. zmniejszenia stanu posiadania akcji Spółki z 10,6% do 0% w kapitale zakładowym Spółki i głosach na walnym zgromadzeniu,

– Fundacji Rodzinnej Słomkowscy w organizacji – dot. zwiększenia stanu posiadania akcji Spółki z 0% do 10,6% w kapitale zakładowym Spółki i głosach na walnym zgromadzeniu.

 

Pełną treść otrzymanych zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl