Raport bieżący z plikiem 2/2022

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 stycznia 2022 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariusza sporządzone w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść zawiadomienia od akcjonariusza – link