Raport bieżący z plikiem 38/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Fabrity Holding S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od Fundacji Łęg/Klony Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej i kontrolowanej przez Pana Janusza Żebrowskiego oraz od Pana Janusza Żebrowskiego, działającego w imieniu własnym, zawiadomienie z dnia 9 października 2023 r. – przesłane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1,

art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późn. zm.

 

 

Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

 

 

Osoba dokonująca powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji inwestorskich.

 

 

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl