Raport bieżący z plikiem 16/2022

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd K2 Holding S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od IPO30 UNIPESSOAL LDA z siedzibą w Cascais, Portugalia, zawiadomienie z dnia 5 lipca 2022r. – przesłane na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późn. zm.

 

Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Starszy Specjalista ds. relacji inwestorskich.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl