Raport bieżący z plikiem 41/2022

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd K2 Holding S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od UNIQA Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, zawiadomienie z dnia 25 października 2022 r. – przesłane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

 

Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji inwestorskich.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl