Raport bieżący z plikiem 42/2022

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd K2 Holding S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie z dnia 26 października 2022 r. – przesłane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji inwestorskich.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl