Raport bieżący z plikiem 48/2022

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd K2 Holding S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu wczorajszym w godzinach wieczornych Emitent otrzymał od IPO30 UNIPESSOAL LDA z siedzibą w Cascais, Portugalia, zawiadomienie przesłane na podstawie art. 69 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późn. zm.

 

 

Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

 

 

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji inwestorskich.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl