Raport bieżący z plikiem 23/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Sanok Rubber Company S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną od Esaliens Parasol Fundusz lnwestycyjny Otwarty, Esaliens Senior Fundusz lnwestycyjny Otwarty , dalej „Fundusze”, sporządzoną na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o przeprowadzeniu transakcji zakupu akcji Spółki Sanok Rubber Company S.A. w dniu 24 października 2023 r., w wyniku której Fundusze posiadają łącznie 1 403 780 akcji Sanok RC S.A., co z kolei stanowi 5,22% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść zawiadomienia.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl