Raport bieżący z plikiem 7/2024

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Sanok Rubber Company S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną od Esaliens Parasol Fundusz lnwestycyjny Otwarty oraz Esaliens Senior Fundusz lnwestycyjny Otwarty , dalej „Fundusze”, sporządzoną na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o przeprowadzeniu w dniu 29 stycznia 2024 r. transakcji sprzedaży akcji Spółki Sanok Rubber Company S.A. , po przeprowadzeniu której Fundusze zgodnie z zawiadomieniem posiadały 562 627 akcji Sanok RC S.A., co stanowiło 2,09% udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść zawiadomienia.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl