Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, że w
dniu 25 listopada 2011 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza
spółki KANTOR sp. z o.o. GANT S.K.A. z siedzibą w Legnicy, zwanego dalej
„Akcjonariuszem”, iż w wyniku nabycia 55.670 akcji GANT Development
S.A. w transakcjach zawartych na rynku regulowanym w dniach od 18 do 25
listopada 2011 roku, udział Spółki przekroczył 5% w ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki GANT Development S.A.

Akcjonariusz poinformował, iż przed zawarciem wyżej wymienionych
transakcji posiadał 1.142.638 akcji na okaziciela spółki GANT
Development S.A., co stanowiło 5,57% udziału w kapitale zakładowym GANT
Development S.A. i dawało prawo do 1.142.638 głosów stanowiących 4,99%
udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
spółki GANT Development S.A. Aktualnie Akcjonariusz posiada 1.198.308
akcji spółki GANT Development S.A., co stanowi 5,84% udziału w kapitale
zakładowym GANT Development S.A. i daje prawo do 1.198.308 głosów
stanowiących 5,23% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki GANT Development S.A. Akcjonariusz
poinformował również, iż wszystkie akcje posiada w imieniu własnym oraz
że nie jest stroną porozumienia, którego przedmiotem jest przekazanie
uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji spółki GANT Development
S.A. na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki