Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w dniu
05.01.2012r. został powiadomiony przez AVIVA Investors Poland S.A.,
działające:

1. jako pomiot, któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA, zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi
funduszy inwestycyjnych, których jest organem,

2. w imieniu i na rzecz Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego (dalej w treści raportu zwane „Funduszem”),

iż w wyniku transakcji kupna akcji ELEKTROTIM S.A. dokonanej w dniu 27
grudnia 2011r. (rozliczanej w dniu 30 grudnia 2011r.) zwiększył się
poziom zaangażowania tego „Funduszu” w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A.

W konsekwencji ww. zdarzenia „Fundusz” posiada 554.788 sztuk akcji
ELEKTROTIM S.A., stanowiących 5,57% kapitału zakładowego ELEKTROTIM
S.A., uprawniających do 554.788 głosów, które stanowią 5,57% ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A.

Przed ww. zmianą „Fundusz” posiadał 479.788 sztuk akcji ELEKTROTIM S.A.,
stanowiących 4,82% kapitału zakładowego ELEKTROTIM S.A., uprawniających
do 479.788 głosów, co stanowiło 4,82% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A.