Zarząd Spółki ELEKTROTIM SA z siedzibą we Wrocławiu
informuje, iż w dniu 11.07.2011r. został powiadomiony przez Zarząd
Spółki Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie o powzięciu
informacji o zmianie liczby głosów w spółce ELEKTROTIM S.A. posiadanych
przez Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty (zwany dalej „Funduszem”),
reprezentowany przez Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A. (podmiot w 100% zależny od Millennium Dom Maklerski S.A.). Tym
samym liczba głosów posiadanych przez Millennium Dom Maklerski S.A. wraz
z podmiotem zależnym zmniejszyła się poniżej 5% ogólnej liczby głosów w
spółce ELEKTROTIM S.A.

Niniejszy raport bieżący Spółka przekazuje mając na uwadze wyjaśnienie
właściwego stanu posiadania akcji ELEKTROTIM S.A. przez Millennium Dom
Maklerski S.A. wraz z podmiotem zależnym w związku z komunikatem
przekazanym przez ELEKTROTIM S.A. w dniu 28.06.2010r. o zmniejszeniu
udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce ELEKTROTIM S.A. (raport nr
31/2010).

Wg stanu na dzień 24 czerwca 2010r. (jeden dzień przed rozliczeniem
transakcji sprzedaży przez Fundusz) Millennium Dom Maklerski S.A.
poprzez podmiot zależny posiadał 583.231 akcji, co stanowiło 5,9222%
udziału w kapitale zakładowym ELEKTROTIM S.A. oraz 583.231 głosów z ww.
akcji, co stanowiło 5,9222% udziału w ogólnej liczbie głosów ELEKTROTIM
S.A. W wyniku rozliczenia transakcji sprzedaży w dniu 25 czerwca 2010r.
udział Funduszu (podmiotu zależnego od Millennium Dom Maklerski) wynosił
348.231 akcji, co stanowi 3,536% udziału w kapitale zakładowym oraz
348.231 głosów z ww. akcji, co stanowiło 3,536% udziału w ogólnej
liczbie głosów.

Pismo, które Spółka ELEKTROTIM S.A. otrzymała w dniu 28.06.2010r. od
Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (podmiot w 100%
zależny od Millennium Dom Maklerski S.A.), na podstawie którego Spółka
przygotowała raport nr 31/2010, nie zawierało informacji o stanie
zaangażowania w kapitał zakładowy ELEKTROTIM S.A. przez Millennium Dom
Maklerski S.A. (podmiot dominujący).

Mając na uwadze powyższe oraz otrzymanie pisma od Zarządu spółki
Millennium Dom Maklerski S.A. w dniu 11 lipca 2011r., Zarząd ELEKTROTIM
S.A. informuje, iż wg stanu na dzień 24 czerwca 2010r. Millennium Dom
Maklerski S.A. bezpośrednio nie posiadał akcji ELEKTROTIM S.A. Tym samym
Millennium Dom Maklerski S.A. wraz z podmiotem zależnym posiada mniej
niż 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów z
akcji.